MENU
Aula_close Layer 1

Praktikstedsbeskrivelse

Skolen som uddannelsessted - Kultur og særkende 

Historisk overblik Ikast Østre er en byskole fra 1961. skolens elever kommer primært fra skolens eget distrikt. Et distrikt som er bredt sammensat af forskellige uddannnesesbaggrunde, økonomiske forudsætninger, kulturer og sprog. Skolen har ca. 700 elever fordelt fra 0.-9. klasse, specialtilbud på alle årgange samt SFO. Ikast Østre har ca. 100 ansatte. 
 
Værdigrundlag Nøgleværdier: På Ikast Østre forventer vi, at alle udviser respekt, tager ansvar og drager omsorg. Overordnet vision: Ikast Østre er en folkeskole, der med afsæt i fællesskab og kontinuerligt, skaber det bedste læringsgrundlag med udgangspunkt i anerkendelse af barnet og dets potentialer. 
 
Lærested  Det er en værdi for os, at: - Der er tydelige forventninger til alle på Østre - Østres børn har medbestemmelse og medansvar - Østre har anerkendende og positiv involverende voksne - Østres ansatte har kompetencerne til at løse netop deres opgave - Der sker vidensdeling og udvikling mellem Østres forskellige afdelinger - Vi arbejder sundhedsfremmende i hele Østres virksomhed - Østre har fokus på nysgerrighed og det eksperimenterende - SFO’en ses også som et læringssted for vores fælles børn - Alle på Østre udviser tolerance og rummelighed Vision: Østre er som lærested en udviklingsparat skole, der med udgangspunkt i børnenes forskellighed søger at skabe sådanne rammer for læring, at alle børn oplever optimale muligheder for at udvikle og udnytte sine faglige og sociale kompetencer og potentialer. 
 
Værested Det er en værdi for os, at: - Der er tydelige forventninger til alle på Østre - Østres børn har medbestemmelse og medansvar - Østre har anerkendende og positiv involverende voksne - Der er fællesskab både for ansatte og børn - Alle på Østre oplever tryghed, spontanitet og trivsel - Alle på Østre udviser tolerance og rummelighed Vision: Østre er et inspirerende værested med indbydende fysiske rammer og en skole som bygger på gensidig tillid og tolerance. Det er fundamentet for et forpligtigende fællesskab. Hvor det gælder, at det enkelte barn lærer at se muligheder frem for begrænsninger og tager medansvar for den generelle trivsel. 
 
Arbejdsplads Det er en værdi for os, at: - Alle ansatte har en fælles ansvarsfølelse for vores arbejdsplads - Østres ansatte har medbestemmelse og medansvar - Vi har et godt kollegialt og psykisk arbejdsmiljø - Der er gensidig tillid mellem ledelse og personale, og mellem kollegaer


- Ledelsen støtter positivt og bringer de ansattes kompetencer i spil - Der sker åben og fordomsfri debat med respekt for hinandens synspunkter - Vi har en positiv og anerkendende ånd, hvor humor, omsorg og varme er bærende elementer. Vision: Østre er en arbejdsplads med et engageret personale og hvor der er plads til personlig udvikling for den enkelte. Omgangstonen er afslappet og venlig og hverdagen er præget af respekt, åbenhed og tillid, som fundamentet for et godt og psykisk arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæden trives gennem et vedkommende samarbejde, der er såvel fagudviklende som vidensdelende. 
 
Organisationsformen De lærerstuderende vil på uddannelsesstedet møde en folkeskole i Ikast-Brande-kommune. Den samordnede ledelse består af:  
 
Skoleleder: Peter Hatting

Viceskoleleder: Lone Boll

Afd. Leder: Palle Jespersen

SFO-leder: Finn Hansen 
 
Skolen er organiseret i tre pædagogiske afdelinger med hver sin afdelingsformand. De tre pædagogiske afdelinger er: indskolingen (0.-2.klassetrin), mellemtrinnet (3.-5.klassetrin) samt udskolingen (6.-9.klassetrin). Hver enkelt lærer er tilknyttet ét af disse afdelingsteams.  Under hver afdeling er der dannet selvstyrende årgangsteams. De enkelte årgangsteams har det forpligtende ansvar for elevernes faglige og sociale udvikling på årgangen.  
 
Læringssyn 
PALS Vi bruger på skolen PALS, som er forkortelsen: Positiv Adfærd i Læring og Samspil. PALS er en evidensbaseret metode til at forebygge adfærdsproblemer i skolen og SFO’en.   PALS handler om at give eleverne nogle få regler, som er vigtige for at få hverdagen til at foregår så gnidningsfrit som muligt. I PALS er der tre overordnede værdier: Respekt, ansvar og omsorg. 
 
Entreprenørskab Entreprenørskab På Ikast Østre er bl.a. kendetegnet ved, at: - der samarbejdes med det omkringliggende samfund - der ligger menneskelig handlekraft bag produkt og proces - det er læreren der rammesætter - der er behov for det, der laves - der er nytteværdi for andre end eleven selv - eleverne opfattes som ressourcer - der er ikke én løsning eller ét facit på en opgave/et problem - det er tilladt at dumme sig - der stilles ikke kontrolspørgsmål   Fra og med skoleåret 2010-2011 startede Ikast Østre op med entreprenørskab.  Entreprenørskab skal ikke kun ses som et selvstændigt indsatsområde, men i højere grad som en didaktisk tænkning, der skal skabe en frugtbar kobling mellem viden, kompetence og 
foretagsomhed. Eleverne skal i mødet med stoffet/sagen gerne møde mulighed for at viden medfører handling, som leder til en ønsket forandring.  
 
Trivselsprofil Vi mener, at skolen i dag også har en forpligtelse overfor børn og unge menneskers viden og erfaringer med sundhedsfremmende forhold og vilkår. Sundhedsfremme er én af de centrale samfundsudfordringer og dermed også en væsentlig opgave for skolens undervisning og pædagogiske virksomhed. Formålet med vores arbejde på Ikast Østre er at sikre, alle elever på vores skole får gode betingelser for at leve et godt og sundt liv med de bedste mulige rammer for trivsel og læring. Arbejdet omfatter derfor både den kropslige sundhed, via kost og motion, samt den mentale sundhed via robusthed, trivsel og læring

Dokumenter

Praktikstedsbeskrivelse.pdf

Shape Created with Sketch.